Algemene voorwaarden


Door een order te plaatsen, verbindt de klant zich tot de volgende verkoop- en reparatievoorwaarden.
 

1. Algemeen

1.1 Onze prijsoffertes zijn altijd vrijblijvend; ze gelden uitsluitend als uitnodiging om een bod tot aankoop te doen.

1.2 Slechts na onze schriftelijke bevestiging van het order of door uitvoering van de levering ontstaat een overeenkomst.

1.3 In geval van tegenstrijd tussen de onderhavige algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de klant, hebben onze verkoop- en reparatievoorwaarden voorrang. Uitsluitend met onze schriftelijke toestemming gelden de onderhavige verkoop- en reparatievoorwaarden als aanvulling op de algemene voorwaarden van de klant. 
 

2. Levering en aansprakelijkheid

2.1 We behouden ons het recht voor om deze overeenkomst te ontbinden wanneer voor ons of voor onze voorleveranciers een tijdige levering niet mogelijk is wegens redenen die pas na het afsluiten van de overeenkomst opgetreden zijn, die niet voorspelbaar zijn en die niet in onze handen liggen, zoals stakingen, boycotten - ook bij onze voorleveranciers- , onvrijwillige annulering van de import/export-vergunning, andere tussenkomsten van de overheid en alle andere situaties die als overmacht kunnen worden beschouwd,  en wanneer deze situatie langer dan 2 weken aanhoudt.

2.2 We behouden ons ook het recht voor om de overeenkomst te ontbinden wanneer we ondanks een tijdig afgesloten vervangende overeenkomst zelf geen correcte of tijdige leveringen ontvangen hebben en andere vervangende overeenkomsten ondanks onze inspanningen niet haalbaar of mislukt zijn. We nemen dan ook geen aansprakelijkheid op de uitvoering van de diensten.

2.3 Indien we de in punten 2.1 en 2.2 vastgelegde rechten uitoefenen, dan verbinden we ons ertoe de klant onmiddellijk over de niet-beschikbaarheid te informeren en onmiddellijk de tegenprestaties van de klanten terug te geven.
 

3. Uitvoering en hoeveelheid

3.1 De overeengekomen dienstverlening, en vooral dan de afmetingen, het gewicht en andere technische specificaties ervan, is gebaseerd op onze huidige technische specificaties. Indien deze specificaties niet beschikbaar zijn, dan is de dienstverlening gebaseerd op de DIN-normen die bij het sluiten van de onderhavige overeenkomst geldig zijn. Wanneer geen DIN-normen bestaan, gelden de op het moment van het het sluiten van de onderhavige overeenkomst geldige Euro-normen, bij gebrek aan die voor handelsconventies.

3.2 Onze openbare verklaringen, aanbevelingen en reclameberichten vormen geen contractuele beschrijving van de uitvoering van onze diensten. Afwijkingen van de daarin opgenomen gegevens vormen daarom geen grond voor een claim van de klant.

3.3 Onze productbeschrijvingen vormen geen uitvoerings- of houdbaarheidsgarantie in de zin van § 443 BGB. Dergelijke garantie geven we uitsluitend schriftelijk en met de uitdrukkelijke benaming van "Garantie".

3.4 In het kader van de verdere ontwikkeling van onze producten en diensten behouden we ons het recht voor om die wijzigingen uit te voeren die de contractueel overgekomen werking en de bij het sluiten van de overeenkomst herkenbare belangen van de klant niet onredelijk aantasten. Door de stand der techniek onvermijdelijke afwijkingen of wettelijk voorgeschreven wijzigingen vormen geen basis van een claim.

3.5 In zover niets anders overeengekomen, zijn we verplicht de levering uitsluitend in het land van het leveradres en vrij van intellectuele-eigendomsrechten en verwante rechten van derde partijen uit te voeren. 
 

4. Betalingsvoorwaarden

Betalingen worden telkens op de oudste vordering en op eventuele kosten en rentes - in deze volgorde  - verrekend. We zullen de klant informeren over de aard van de uitgevoerde verrekening.
 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Tenzij in onze verkoop- en reparatievoorwaarden uitdrukkelijk anders voorzien, is onze aansprakelijkheid voor onkosten- of schadevergoeding, ongeacht op welke wettelijke grond,

  1. in geval van lichte nalatigheid uitgesloten;
  2. in geval van grove nalatigheid beperkt tot die voorspelbare schade die doorgaans bij diensten van de overeengekomen aard kan optreden.

5.2 De in punt 5.1 a) en b) vermelde uitzonderingen en beperkingen gelden niet

  1. bij opzettelijk handelen;
  2. wanneer wij een garantie voor de uitvoering van een dienst hebben verstrekt;
  3. in geval van aansprakelijkheid voor schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid;
  4. voor aansprakelijkheid in het kader van de productaansprakelijkheidswet.

5.3 In geval van inbreuk van elementaire contractuele verplichtingen is onze aansprakelijkheid beperkt tot die voorzienbare schade die de doorgaans bij diensten van de contractueel overeengekomen  aard kunnen optreden. Elementaire contractuele verplichtingen in de zin van deze bepaling zijn die wederzijdse hoofdverplichtingen, die bij een vrijwaring ervan de rechtsposities van de klant zou beperken en die volgens de inhoud, aard en doel van de overeenkomst aan de klant moeten worden gegarandeerd en waarop de klant kan vertrouwen.

5.4 De bepalingen van punt 5.3 gelden ook bij grove nalatigheid. 
 

6. Garantie

6.1 Indien de klant een handelaar is, dan moet hij de goederen onmiddellijk na ontvangst controleren op defecten en mogelijke defecten onmiddellijk, uiterlijk binnen een week na de vaststelling van het defect, schriftelijk melden. Maatgevend daarbij is de datum van ontvangst van de kennisgeving van het defect. Bij afwezigheid van een kennisgeving gelden de goederen als goedgekeurd, in zover het om een defect gaat dat bij een correcte controle herkenbaar was. Als het defect pas later zichtbaar is, dan moet het defect onmiddellijk na ontdekking worden gemeld.

6.2 Alle reparaties worden deskundig en volgens de meest recente richtlijnen van AUDIOLINE uitgevoerd. Indien een reparatie slechts wordt uitgevoerd aan toebehoren zoals hoorns, adapters, componenten etc., dan wordt geen garantie gegeven voor de werking van het hele apparaat.

6.3 Indien de klant na een mislukte reparatie ervoor kiest de overeenkomst te beëindigen, dan heeft hij daarnaast geen recht op een schadeclaim op basis van dit defect. Indien de klant na een mislukte reparatie kiest voor een schadevergoeding, dan is deze schadevergoeding beperkt tot het verschil tussen de aankoopprijs en de waarde van het niet-conforme product. Het product blijft bij de koper, wanneer dit voor hem redelijk is. De bovenstaande bepalingen gelden niet in geval van een door ons verstrekte garantie (§ 443 BGB), in geval van punt 5.2 of in geval van een opzettelijk verzwijgen van het defect.

6.4 We nemen geen aansprakelijkheid op voor schade die voortvloeit uit de volgende situaties:

  • gebrekkige montage of inbedrijfstelling door de klant of door een derde partij;
  • gebrekkige ordergegevens en -normen in verband met het geplande gebruik, natuurlijke slijtage;
  • gebrekkige of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongepaste verbruiksgoederen en dergelijke invloeden die volgens de overeenkomst niet vooropgesteld zijn, in zover ze niet onze schuld zijn.

6.5 We kunnen weigeren het defect te repareren, zolang de klant het niet-defecte deel van de levering ondanks het verlopen van de uiterste betaaldatum nog niet betaald heeft - tenzij deze levering voor de klant waardeloos is - en zolang de klant ons niet de gelegenheid geeft het defect vast te stellen, in het bijzonder door op ons verzoek de betroffen goederen of monsters ervan onmiddellijk ter beschikking te stellen.
 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De geleverde goederen blijven onze exclusieve eigendom totdat de aankoopprijs volledig betaald is. Wanneer de klant een handelaar is, blijven de geleverde goederen onze exclusieve eigendom totdat alle schuldvorderingen, inclusief nevenvorderingen, schadeclaims en verzilveringen van cheques en wissels, alsook alle saldovorderingen op een lopende rekening die ons op basis van onze handelsrelatie door de klant nu of in de toekomst verschuldigd zijn, vereffend zijn.

7.2 Bij schending van de overeenkomst door de klant, meer bepaald in geval van late betaling, hebben we het recht om die koopwaren onder onze eigendom terug te nemen in die mate dat dit nodig is om de openstaande vordering te vereffenen. Wanneer we de koopwaar terugnemen, houdt dit geen beëindiging van de overeenkomst in. Na het terugnemen van de koopwaar hebben we het recht deze te verkopen. De opbrengst van de verkoop moet op de verplichtingen van de klant - minus redelijke verkoopkosten - worden verrekend, en elke opbrengst wordt door ons onmiddellijk aan de klant uitgekeerd.

7.3 Tussen ons en de klant wordt het zogenaamde verlengde eigendomsrecht overeengekomen. Derhalve heeft de klant, onder voorbehoud van punt 7.4, het recht om in het kader van een ordentelijke bedrijfsvoering. de voorbehouden goederen weder te verkopen. De wederverkoop mag niet in het kader van een lopende rekening gebeuren en de overdracht van de vorderingen uit de wederverkoop mag niet in overleg met de afnemer uitgesloten worden. Wanneer de verkoopprijs door de afnemer op termijn wordt betaald, dan moet de klant het eigendomsrecht erover behouden onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld. De klant geeft nu reeds de hem uit de wederverkoop toegestane koopprijsvorderingen aan ons af. Wij nemen deze overdracht aan. In geval van een wederverkoop samen met de goederen van derde partijen geldt deze overdracht alleen voor de waarde van de voorbehouden goederen op het moment van de wederverkoop.

7.4 De overdracht gebeurt voorlopig stilzwijgend, met andere woorden: de klant heeft verder het recht de vordering in eigen naam voor ons te innen. We hebben echter het recht de vorderingen zelf te innen wanneer de klant zijn betalingsverplichting niet correct nakomt. De klant moet op ons verzoek de afnemer van de overdracht bekendmaken en ons alle voor het innen van de overgedragen vorderingen benodigde en nuttige informatie verstrekken.

7.5 Indien de waarde van de aan ons te betalen waarborg meer dan 20% hoger is dan de te waarborgen vorderingen, dan zijn wij verplicht op verzoek van de klant de waarborg vrij te geven. De keuze van de vrij te geven waarborg blijft aan ons.

7.6 De verwerking of ombouw van de koopwaar door de klant wordt steeds voor ons uitgevoerd. Indien de koopwaar met andere, niet aan ons toebehorende goederen wordt verwerkt, dan verkrijgen wij de eigendom van deze nieuwe goederen in verhouding van de waarde van de koopwaar tegenover de andere verwerkte goederen op het moment van de verwerking. Indien de koopwaar is verbonden of gemengd met een hoofdproduct van de klanten, dan staat de koper reeds nu zijn eigendomsrechten van het nieuwe product aan ons af.

7.7 De klant moet op elk moment op verzoek van de leverancier informatie kunnen geven over de locatie van de voorbehouden goederen en over de uit de wederverkoop ontstane vorderingen. In geval van inhoudingen en inbeslagname van de goederen en/of bij gecedeerde vordering door een derde partij, moet de leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gebracht via het toezenden van een exemplaar van het inbeslagnameformulier.

7.8 In zover leveringen gebeuren in een land waarvan de wetgeving een uitgebreid of verlengd eigendomsvoorbehoud of een eigendomsvoorbehoud op een lopende rekening niet accepteert, geldt in de plaats daarvan een eenvoudig voorbehoud van het eigendomsrecht op de koopwaar, tot de koopprijs volledig vereffend is.
 

8. Beëindiging van de overeenkomst

8.1 Indien de klant een handelaar is, dan geldt de volgende regeling: De plaats van uitvoering is Neuss, de rechtbank voor alle geschillen die met de klant uit de handelsrelatie voortvloeien is Neuss.

8.2 De relaties tussen ons en de klant zijn exclusief onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het UN-kooprecht.

8.3 Indien een bepaling van deze algemene verkoop- en reparatievoorwaarden niet geldig zou zijn of zou worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen.                                   

Neuss, 19.10.2016 Audioline GmbH